*Sözel Bildiriler için sunum süresi maksimum 5 dakikadır ve sunum içerisinde 5 slayt sınırı bulunmaktadır.

Sözel Bildiri Oturumu - 1 (SALON A)
31 Mayıs Cuma / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Ebru Yalçın, Beste Özsezen
S-01 Kistik Fibrozis Yenidoğan Taramasında IRT Yüksekliğine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Handan Kekeç
S-02 Primer Siliyer Diskinezili Tanılı Hastaların Humoral İmmün Yetmezlik Açısından Değerlendirilmesi Halime Nayır Büyükşahin
S-03 Postenfeksiyöz Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde İntravenöz Pulse-Metilprednizolon ve İmmünoglobulin Kullanımı Fevziye Çoksüer
S-04 Ulusal Kistik Fibrozis Hasta Kayıt Sisteminde (UKKS) Kayıtlı Hastalardaki Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis (ABPA) Prevalansının Yıllara Göre Dağılımının Saptanması ve Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Havva İpek Demir
S-05 Erken başlangıçlı hışıltı tanılı çocuklarda nebülizatör kullanım rutinlerinin değerlendirilmesi Evrim Hepkaya
S-07 Cftr Modülatör Tedavisi Alan Kistik Fibrozis Hastalarında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Gizem Kabadayı
S-08 Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Radyolojik Skorların Hastalığın Klinik Şiddeti ile İlişkisi Beste Özsezen

 

Sözel Bildiri Oturumu - 2 (SALON B)
31 Mayıs Cuma / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Ela Eralp Erdem, Melih Hangül
S-09 Tumor Necrosis Factor-a İnhibitörü Kullanan Romatolojik Hastalığı olan Çocuk ve Ergenlerde Tüberküloz Enfeksiyonu Dilber Ademhan Tural
S-10 Postoperatif dönemde pulmoner ödemin değerlendirilmesinde akciğer ultrasonografisinin yeri: Eski dostumuz akciğer radyografisinden daha mı iyi? Şule Selin Akyan Soydaş
S-11 Çocukluk Çağında İnterstisyel Akciğer Hastalığına Neden Olan Nadir Genetik Hastalıklar: Türkiye Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi Verileri Satı Özkan Tabakçı
S-12 Primer Siliyer Diskinezi'de Azitromisin Profilaksisin Klinik Bulgular Üzerine Etkileri Ali Ersoy
S-13 CMV Pnömonisinde Bronkoalveolar Lavajın Önemi Bronkoalveolar Lavajda CMV DNA PCR Saptanmasının Önemi Çelebi Yıldırım
S-14 Çocukluk Çağı İntersitisyel Akciğer Hastalıklarında Klinik Ağırlık, Toraks Tomografi Bulguları ve Solunum Fonksiyon Testleri Parametrelerinin İlişkisinin İncelenmesi Meltem Akgül Erdal
S-15 Düşük Irt Değerleri Nedeniyle Yenidoğan Taramasından Kaçan Kistik Fibrozisli Çocukların Özellikleri ve Taramada Yakalanan Hasta Grubu İle Karşılaştırılması Meltem Yıldız Kayaoğlu

 

Sözel Bildiri Oturumu - 3 (SALON C)
31 Mayıs Cuma / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Nagehan Emiralioğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy
S-16 Siproheptadin Kistik Fibrozisli Çocuklarda Kilo Alımını Gerçekten Arttırıyor mu? Birce Sunman
S-17 Çocuklarda Kistik Fibrozis İlişkili Karaciğer Hastalığının Belirleyicileri Birce Sunman
S-18 Primer İmmunyetmezlikli Hastalarımızın Solunum Sistem Tutulumlarının Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Azer Kılıç Başkan
S-19 Nöromusküler hastalığı olan çocuklarda solunum fonksiyonlarının değerlendirmesinde impuls ossilometri spirometrinin yerini alabilir mi? Ece Ocak 
S-20 Plevral Efüzyon; Tek Merkez Deneyimimiz Fatma Nur Ayman
S-21 Çocuklarda Yağsız kütle indeksinin (FFMI) Kollajen doku hastalıklarıyla ilişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı gelişimi üzerine etkisi Aslı İmran Yılmaz
S-22 Duysal Siliopatilerin Solunum Sistemi Bulguları Fatih Ercan

 

Sözel Bildiri Oturumu - 4 (SALON A)
1 Haziran Cumartesi / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Nevin Uzuner,  Beste Özsezen
S-23 Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemindeki Hastaların Genotip ve Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi Nilgün Kula
S-24 Okul Öncesi Hışıltısı Olan Çocuklarda Montelukast ve Budenosid Tedavi Modalitelerinin Karşılaştırılması Mehmet Şirin Kaya 
S-25 Modülatör Tedavilere Uygun Olmayan Kistik Fibrozis Hastalarının Kapsamlı Genotipik ve Klinik Profilinin Çıkarılması: Büyük Bir Hasta Kohortundan Veriler Eda Esra Baysal
S-26 Astım Tanısı Olan Çocuklarda Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisinin Değerlendirilmesi Pelin Asfuroğlu
S-27 Kistik Fibrozisli Ergenlerde Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Erdem Gönüllü
S-29 Trakeostomili hastaların ebeveynlerinin bakım yükü, aile stresörleriyle başa çıkma ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi Nilgün Kula

 

Sözel Bildiri Oturumu - 5 (SALON B)
1 Haziran Cumartesi / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Güzin Cinel Dilber, Ademhan Tural
S-30 Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemindeki Hastaların Malnütrisyonunu Etkileyen Risk Faktörleri ve Ailenin Eğitim ve Ekonomik Durumunun Etkisi Melih Hangül 
S-31 Kistik Fibrozis Hastalığı Olan Ergenler için Çocuk Hastanesinden Erişkin Hastanesine Geçişi Kolaylaştırmak Amacıyla Oluşturulan Özgün bir “Geçiş” Programı: HÜKFEG İlk Verileri Birce Sunman
S-32 Kistik Fibrozis Hastası Çocuklarda Serum Periostin Düzeyinin Araştırılması Aleyna Sever
S-33 Kistik Fibrozisli Hastaların Yıllara Göre Demografik Ve Antropometrik Değişimleri, Değişkenler Arasındaki İlişki ve Yaşam Analizi Müge Merve Akkitap Yiğit
S-34 Aerodigestif klinik izleminin solunum sorunları üzerine uzun dönem etkisi Füsun Ünal
S-35 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalığı (chILD): 7 yıllık tek merkez deneyimi Ayyüce Ünlü
S-36 Kistik Fibrozis Hasta Taramasına Yeni Bir Bakış Açısı: Tek Merkezli Pilot Çalışma Merve Nur Tekin

 

Sözel Bildiri Oturumu - 6 (SALON C)
1 Haziran Cumartesi / 08:00 - 09:00
Oturum Başkanları: Ebru Yalçın, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
S-37 Kistik Fibroz Hastalarında Modülatör Tedaviye Ara Vermenin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi Berrak Öztosun
S-38 Pediatrik Pulmonoloji Gözünden Akciğer Tutulumu Sık Olan Sistemik Vaskülitler Çiğdem Korkmaz
S-39 Kalp Transplantasyonu Öncesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi Bahar Girgin Dindar
S-40 Pulmoner Alevlenme Nedeniyle Yatırılarak İzlenen Kistik Fibrozisli Hastalarda Bakteriyel ve Polimikrobiyal Enfeksiyonların Karşılaştırılması Ece Halis
S-41 Modülatör Tedavilere Erişimi Olmayan ve Tedaviye Erişim Engelleri Olan Kistik Fibrozisli Bireylerde Anksiyete ve Depresyon Durumlarının Sorgulanması Fulya Özdemircioğlu
S-42 Hastanemizde Çocuk Hastalardaki Viral Etkenlerin Koronavirüs Pandemisi ile İlişkisi Büşra Zeynep Yılmaz
S-43 İnfluenza Pozitif Hastalarda Monosit ve Nötrofil ile Lenfosit Oranın Değerlendirilmesi Anida Firzi Bala