Poster Bildiri Oturumu - 1 (Poster Sergi Alanı)
31 Mayıs 2024, Cuma
Ourum Başkanları: Nevin Uzuner, Beste Özsezen
P-01 İntrapulmoner perküsif ventilasyonun SMA Tip1 tanılı hastalarda atelektazi üzerine etkisi Füsun Ünal
P-02 Kistik fibrozisli bir olguda elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor tedavisinin klinik etkileri Damla Baysal Bakır
P-03 Genetik analiz sonuçları modülatör tedaviye uygun olmayan kistik fibrozis hastasında modülatör ilaç kullanımı Esin Gizem Olgun
P-04 Nadir görülen bir beraberlik: Kistik Fibrozis İlişkili Hastalık ve Niemann Pick Tip B Esin Gizem Olgun
P-05 Bronkomalazi ve tekrarlayan bronkopnömoni ile giden glikojen depo hastalığı Tip1b olgusu Emine Semra Küçük Öztürk
P-06 Kronik stridor nedeniyle takip ettiğimiz hastalarımızın genel değerlendirilmesi Abdulhamit Çollak
P-08 Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Hemoptizi Sebebi: Aktinomiçes Yasemin Mocan Çağlar
P-09 Mycobacterium simiae; Kistik Fibrozisli hastaların yeni kabusu olabilir mi? Meltem Yıldız Kayaoğlu
P-10 Hidroksiklorokin Yan Etkisi Görülen İdiopatik Pulmoner Hemosiderozisli Bir Olgu Didar Ağca Cengiz
P-11 Çocuk göğüs hastalıklarının yoğun bakım hastalarının yönetimindeki yeri Irmak Tanal Şambel
P-12 Akdeniz Üniversitesi Kistik Fibrozis Tanılı Hastaların 2022-2023 Yılı Değerlendirmesi Betül Bankoğlu Parlak
P-13 Başka ne olabilir? Aynı Hastada İki Farklı İnterstisyel Akciğer Hastalığı Prezentasyonu Handan Kekeç

 

Poster Bildiri Oturumu - 2 (Poster Sergi Alanı)
31 Mayıs 2024, Cuma
Ourum Başkanları: Güzin Cinel, Nagehan Emiralioğlu
P-14 Psödobartter Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi Fatih Ercan
P-15 Akut Bocavirüs ve Rhinovirüs/Enterovirüs enfeksiyonu sırasında gelişen plastik bronşit olgusu Erdem Gönüllü
P-16 Kistik Fibrozisli Bir Hastada Yapılan Eleksakaftor/Tezakaftor/İvakaftor Desensitizasyonu Merve Korkmaz
P-17 Kliniğimizden Konjenital Akciğer Hastalığı Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Julide Özgür
P-18 Dinutuximab-beta tedavisi; pulmoner nodüllerin nedeni olabilir mi? Didem Alboğa
P-19 İlaç İlişkili Sarkoidoz Benzeri Reaksiyon ile Başvuran Olgu Sunumu Havva İpek Demir
P-20 Opere Konjenital Kalp Hastalığı Tanılı Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopinin Önemi Gözde Cavıldak Karaaslan
P-21 Yineleyen Krup Tanısı ile Başvuran Olgularda Prognostık Klinik Belirteçler Adem Yaşar
P-22 Çocuklarda Hipersenstivite Pnömonisi Hanife Tuğçe Çağlar
P-23 Yineleyen Krup Tanısı ile Başvuran Olgularda Prognostik Klinik Belirteçler Adem Yaşar
P-24 Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Akciğer Komplikasyonlarının Tanısında Fleksibl Bronkoskopinin Rolü Gamze Akca Dinç
P-25 Morbid Obez Çocuklarda Uykuda Solunum Bozukluğunun Pediatrik Uyku Anketi İle Değerlendirilmesi Meltem Kürtül Çakar